Regulamin konkursu na projekt graficzny PWG Geocaching Party 2023


Wyniki konkursu na projekt graficzny PWG Geocaching Party 2023


§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu na projekt graficzny okolicznościowego PWG Geocaching Party 2023 (Polish Wood Geocoin – drewnianego medalu), zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Geocaching Polska.

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, osoby niepełnoletnie wraz ze zgłoszeniem zobowiązane są przedłożyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie.
 2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
 5. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów.

§ 3. Przedmiot i cel konkursu

 1. Celem konkursu jest zaprojektowanie awersu PWG Geocaching Party 2023.
 2. Wybrany projekt zostanie przeznaczony do produkcji okolicznościowego PWG dystrybuowanego wśród uczestników wydarzenia Geocaching Party 2023.
 3. Spośród prac, które nie zostaną zwycięzcą, Organizator może wybrać dowolną liczbę projektów, które posłużą do produkcji limitowanej liczby zestawów PWG stanowiących cegiełki. Dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie przeznaczony w całości na pokrycie kosztów Geocaching Party 2023. Autorzy projektów, które posłużą do produkcji cegiełek, otrzymają po jednym zestawie nieodpłatnie.

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

 1. Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
 2. Projekt można zgłaszać wiadomością e-mail przesłaną na adres: konkursdrewniaki@gmail.com
 3. Projekt należy przesłać w formacie .cdr, .svg, .pdf, .png, .gif, .bmp lub .jpg.
 4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.
 5. Nadsyłane projekty nie mogą zawierać jakichkolwiek elementów, które umożliwiłby identyfikację autora.

§ 5. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w § 6, projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik Konkursu wysyłając projekt tym samym składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie i akceptacji w całości niniejszego regulaminu.

§ 6. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

 1. Projekty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2023 r.
 2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Projekty nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

§ 7. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja Konkursowa składającą się z osób zaproszonych przez Organizatora.
 2. Po ocenie spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych w § 4, czytelność komunikatu, walory estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości technologiczne wykorzystania projektu do produkcji PWG.
 3. Komisja Konkursowa wybierze najlepszy projekt do dnia 30 czerwca 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej www.geocaching.pl oraz na stronie wydarzenia Geocaching Party 2023 na facebooku.
 4. Organizator ma prawo również zorganizować głosowanie poprzez środki masowego komunikowania się w celu poznania opinii zainteresowanych oraz może przyznać nagrodę dodatkową – tzw. „nagrodę publiczności”.
 5. W przypadku, gdy żadna z prac nie znajdzie uznania w oczach komisji, Komisja Konkursowa ma prawo również nie wybrać najlepszego projektu.
 6. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze
  odwoławczej.

§ 8. Nagroda

 1. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda, którą będzie stanowić roczne darmowe konto premium na geocaching.com, komplet PWG Geocaching Party 2023 oraz voucher na 50 sztuk PWG.
 2. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
 4. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu podczas wydarzenia Geocaching Party 2023 lub, w przypadku nieobecności zwycięzcy, w innym uzgodnionym terminie.

§ 9. Wykorzystanie projektów i prawa autorskie

 1. Z chwilą nadesłania projektu Autor przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do opracowanego projektu, w szczególności:
  1. utrwalania i nieograniczonego zwielokrotniania egzemplarzy utworu każdą możliwą
   techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich (drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową, cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych, techniką wideo, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
  2. wprowadzania do pamięci komputera (w tym do serwera Organizatora), przesyłania przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
  3. publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach,
  4. nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.
 2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów
  zgłoszeniowych.
 4. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata, ogłoszenia wyników i przyznania nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 6. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.